poniedziałek, 06 lipiec 2020

Ogólne warunki sprzedaży

Administrator włącz . Opublikowano w Ogólne

Ogólne Warunki Sprzedaży ZD Motor Polska

01.10.2014

I Zakres obowiązywania

 1. Marka ZD Motor Polska jest własnością przedsiębiorstwa HF Inverter Polska Spółka Cywilna z siedzibą w Toruniu. Sprzedaż pod marką ZD Motor Polska realizowana jest przez HF Inverter Polska Spółka Cywilna z siedzibą w Toruniu.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „Warunkami", określają formę i zasady sprzedaży przez HF Inverter Polska Sp.C. z siedzibą w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej-Curie 101e, zwanym dalej „Sprzedawcą", rzeczy, komponentów i usług, łącznie zwanych dalej „Produktami", przedsiębiorcom (w rozumieniu art. 431 k.c.) zwanych dalej „Kupującym".
 3. W przypadku, gdy nabywającym Produkty jest konsument (w rozumieniu art. 221 k.c.) niniejsze Warunki nie będą miały zastosowania. Sprzedaż konsumencka realizowana jest zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
 4. Postanowienia Warunków zostają podane do wiadomości na stronie internetowej www.hfinverter.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Przez sprzedaż Produktów rozumie się każdy stosunek prawny na podstawie którego Sprzedawca przenosi na Kupującego własność produktów, komponentów lub świadczy usługi.
 6. Warunki będą wiążące zarówno dla Sprzedawcy, jak i dla Kupującego. Sprzedawcę nie będą obowiązywały jakiekolwiek warunki określone przez Kupującego, chyba że takie warunki zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Warunki takie, określone przez Kupującego, nie będą obowiązywały Sprzedającego, nawet jeśli Sprzedawca nie zgłosi osobnego sprzeciwu wobec tych warunków.
 7. Warunki stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą, chyba, że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.
 8. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji niniejszych Warunków (zachowując formę pisemną, zawsze przed rozpoczęciem współpracy, nie później niż w dniu złożenia zamówienia), Sprzedawca ma prawo do jednostronnego odmówienia realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego i wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

II Zamówienia

 1. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Zamówienia mogą być składane przez Kupującego w jednej z następujących form:
  • Zamówienie pisemne dostarczone przesyłką pocztową
  • Skan zamówienia podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Kupującego wysyłany faksem na numer +48 56 / 623-73-17
  • Skan zamówienia podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Kupującego jako dokument w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres biuro(at)hfinverter.pl
  • Zamówienie złożone poprzez platformę e-commerce umieszczoną pod adresem internetowym www.hfsklep.pl
 2. Wyklucza się składanie ustnych zamówień.
 3. O ile Sprzedawca nie przedstawił wcześniej odrębnej oferty sprzedaży, oferta nabycia nie jest przyjęta do momentu wystawienia przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia takiej oferty. Odrębna oferta musi zostać zaakceptowana przez Kupującego w wyznaczonym czasie, aby była wiążąca dla Sprzedawcy.
 4. Potwierdzenie przyjęcia oferty nabycia (zamówienia) będzie wysłane przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub faksem, na adres poczty elektronicznej lub numer faksu umieszczonego w zamówieniu.
 5. Sprzedawca będzie związany jedynie ofertami nabycia (zamówieniami) złożonymi w jednej z wyżej wymienionych form i zaakceptowanymi w wyżej opisany sposób przez Sprzedawcę.

III Dostawy

 1. O ile nie ustalono inaczej, Produkty dostarczane będą przez Sprzedawcę do miejsca określonego przez Kupującego jako miejsce dostawy w zamówieniu na warunkach EXW (Ex Works) zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu – Incoterms 2010. Koszty pakowania i dostawy towaru pokrywa Kupujący.
 2. Wszelkie koszty poniesione wskutek nieodebrania Produktów lub braku szczegółowych instrukcji dostawy, poniesione przez Sprzedawcę, włączając w to utratę zysku, będą refakturowane na Kupującego.
 3. Dostawy Produktów będą realizowane w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia oferty nabycia (zamówienia) lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
 4. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą dostarczenia Produktów do miejsca określonego przez Kupującego jako miejsce dostawy na warunkach określonych w pkt.III – 1.
 5. Własność Produktów oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktów przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wykonania dostawy, a przed rozładunkiem Produktów.
 6. Reklamacje z powodu niezupełnej lub wadliwej dostawy albo z powodu jawnych wad rzeczy należy zgłosić na piśmie, pod rygorem nieważności, przy odbiorze rzeczy, nie później niż trzeciego dnia po odebraniu dostawy i zgodnie z procedurą reklamacyjną zawartą w pkt. V Gwarancja i procedura reklamacyjna.
 7. Kupujący zobowiązany jest do odbioru niepełnej lub wadliwej dostawy, jak również w przypadku wykrycia przez niego jawnych wad rzeczy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia, niezupełnej lub wadliwej dostawy albo z powodu jawnych wad rzeczy.
 9. Kupujący nie ma prawa odstąpić od realizacji zamówienia, jednakże Sprzedawca może wyrazić zgodę na takie odstąpienie. Warunki odstąpienia muszą zostać uzgodnione na piśmie pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym pod rygorem nieważności.
 10. Wyklucza się odstąpienie Kupującego od realizacji zamówienia na Produkty wykonywane na specjalne zlecenie (zamówienie).
 11. Jeżeli dostarczenie (wydanie) Produktu wydłuża się i opóźnia na skutek zaistnienia zdarzeń nieprzewidywalnych (np. zakłócenia pracy, ingerencje rządowe, braki surowcowe, trudności w dostawie energii elektrycznej, klęski żywiołowe, wojny i konflikty zbrojne itp.) w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego lub złożenia potwierdzenia przyjęcia oferty nabycia (zamówienia) przez Sprzedawcę, to termin dostarczenia (wydania) wydłuża się odpowiednio o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego, maksymalnie jednak o trzy miesiące.
 12. Jeżeli ze względu na zaistnienie zdarzenia nieprzewidywalnego dostarczenie (wydanie) staje się niemożliwe, to Sprzedawca zwolniony zostaje z obowiązku dostarczenia (wydania) Produktu i zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego zapłatę za zamówiony Produkt.

IV Opakowania

 1. Jednorazowe opakowania są wliczone w cenę i nie będą zrefundowane, jeśli opakowania zostaną zwrócone.
 2. Opakowania wielokrotnego użytku nie są wliczone w cenę, koszty będą rozliczane z Kupującym po niezwłocznym zwrocie opakowań niezniszczonych z opłaconym przez Kupującego przewozem zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy.
 3. Z odpadami opakowaniowymi należy postępować zgodnie z Ustawią z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638 z póź. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi.

V Gwarancja i procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na produkt zgodnie z postanowieniem „Warunków Gwarancji" dołączanych do każdej wystawianej przez Sprzedawcę „Karty Gwarancyjnej" na sprzedany produkt (rzecz).
 2. W związku z udzieleniem przez Sprzedawcę Kupującemu gwarancji, wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Reklamacje z powodu niezupełnej lub wadliwej dostawy należy zgłosić na piśmie, pod rygorem nieważności, do Sprzedawcy w momencie ujawnienia niezupełnej lub wadliwej dostawy, nie później niż w trzecim dniu po odbiorze rzeczy.
 4. Reklamacje z powodu uszkodzonej w transporcie paczki należy zgłosić bezpośrednio u kuriera doręczającego paczkę, spisując stosowny protokół uszkodzenia paczki oraz zgłaszając na piśmie reklamację do przewoźnika. Sprzedawca w takim przypadku nie jest stroną.

VI Ceny i płatności

 1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy wynagrodzenie za dostarczone produkty, na podstawie faktur VAT wystawianych po każdej dostawie zrealizowanej w oparciu o zamówienie Kupującego.
 2. Kupującemu przysługuje kredyt w zakresie określonym w ofercie Sprzedawcy, potwierdzeniu zamówienia lub fakturze.
 3. Sprzedawca nalicza podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w dacie wystawienia dla Kupującego faktury.
 4. Wszystkie podane przez Sprzedawcę ceny są cenami netto loco siedziba Sprzedającego. W przypadku indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Sprzedawca dopuszcza możliwość uzgodnienia z Kupującym innej ceny od wyżej podanej, w szczególności loco siedziba Kupującego.
 5. Ceny mogą być podawane przez Sprzedawcę w walucie krajowej (PLN) i/lub w walucie obcej (EUR lub USD).
 6. Ceny z waluty obcej przeliczane są wg aktualnego kursu sprzedaży dewiz, ogłaszany przez bank BZ WBK. W przypadku indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Sprzedawca dopuszcza możliwość przeliczenia obcej waluty wg aktualnego kursu sprzedaży dewiz, ogłaszany przez inny bank.
 7. Ceny ustalone przez Sprzedawcę dla zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązują do dnia realizacji tego zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty złożenia tego zamówienia. Po okresie 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia, w szczególności, gdy zostały ustalone dłuższe okresy realizacji zamówienia, Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany wysokości ceny, w szczególności zaistnienia zdarzeń nieprzewidywalnych w dniu przyjęcia zamówienia (np. zakłócenia pracy, ingerencje rządowe, kryzysy gospodarcze, inflacja, wzrost kursu waluty o 5%, braki surowcowe, klęski żywiołowe, wojny i konflikty zbrojne itp.).
 8. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego Produktu obowiązującą ceną jest cena z faktury pro-forma. Cena wskazana na fakturze pro-forma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności wskazanego na tej fakturze pro-forma.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo powstrzymania się z wydaniem rzeczy w uzgodnionym terminie, w przypadku opóźnienia przez Kupującego płatności za poprzednio zrealizowane zamówienia lub nieodebrania przez Kupującego całości Produktów poprzednio zamówionych.
 10. Opóźnienie w zapłacie przez Kupującego, uprawnia Sprzedawcę bez potrzeby wezwania do zapłaty, do żądania odsetek w wysokości wynikającej z art. 359 §21 k.c., obowiązującej w dacie płatności.
 11. Jeżeli dochodzi do ponownego opóźnienia lub przekroczenia terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do uznania, że w stosunku do Kupującego występuje stan zagrożenia wypłacalności i w związku z tym żądać odpowiedniego zabezpieczenia (np. gwarancja bankowa, ubezpieczenie) lub przedpłaty. W razie braku takiego zabezpieczenia, Sprzedawca może od umowy odstąpić i zastrzega sobie prawo powstrzymania się z wydaniem rzeczy w uzgodnionym terminie.
 12. Po bezskutecznym terminie płatności wynikającym z faktur i/lub wezwania do zapłaty Sprzedawca może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
 13. Kupujący dokonuje zapłaty za dostarczone produkty w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba, że uzgodniono inaczej.
 14. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 15. Kupujący może rozliczać swoje należności w stosunku do Sprzedawcy wyłącznie od uznanych, niezaprzeczalnych i prawnie ustanowionych wierzytelności Kupującego w stosunku do Sprzedawcy. Kupujący ma prawo do zatrzymania należności wyłącznie wynikających z tego samego stosunku umownego, które zostały uznane jednoznacznie, obustronnie i prawomocnie.

VII Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo własności dostarczonego Produktu, aż do chwili otrzymania całkowitej zapłaty, łącznie z zapłatą roszczeń dodatkowych przysługujących w stosunku do Kupującego w związku ze sprzedażą.
 2. W czasie, kiedy Sprzedawcy przysługuje prawo własności, dalsze rozporządzanie Produktem, dokonanie zastawu na Produkcie albo przewłaszczenia Produktu na zabezpieczenie albo obciążenie Produktu innymi prawami jest dopuszczalne za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 3. W przypadku dalszego rozporządzania Produktem, do którego Sprzedawcy przysługuje prawo własności, Kupujący, do chwili całkowitego uregulowania należności Sprzedawcy, ceduje na Sprzedawcę wszelkie wierzytelności z tytułu sprzedaży zastrzeżonego Produktu, a Sprzedawca niniejszym przyjmuje w/w cesję. Sprzedawca powiadomi nabywcę o dokonanej cesji. Kupujący zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy do podania swoich dłużników. Koszty dokonanej cesji i zawiadomień z nią związanych obciążają Kupującego.
 4. W razie braku zapłaty ceny w umówionym terminie, Sprzedawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania Produktu. W razie odebrania Produktu od Kupującego, Sprzedawca może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.
 5. Kupujący powiadomi niezwłocznie Sprzedawcę o wszelkich działaniach zmierzających do ustanowienia na Produkcie prawa zastawu na rzecz osoby trzeciej oraz podejmie odpowiednie czynności dla zabezpieczenia praw Sprzedawcy.

VIII Prawa ochronne

 1. Każda informacja pochodząca od Sprzedawcy odnośnie wagi, wymiarów, wydajności lub objętości, danych technicznych w katalogu, opisie, prospekcie, folderze, reklamie, stronie internetowej itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja została wyraźnie podana w ofercie i/lub w potwierdzeniu zamówienia sporządzonego przez Sprzedawcę. Szczegółowe wymogi Kupującego będą wiążące jedynie w takim stopniu, w jakim zostały potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie w stosunku do wszystkich wzorców, modeli, rysunków, kosztorysów, kalkulacji, ofert i wszystkich innych podobnych informacji. Informacji tych nie można przekazywać stronie trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Rysunki (w formie papierowej jak i elektronicznej), dokumentacja techniczna i inne informacje techniczne nie będą wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy w jakimkolwiek innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania i nie będą kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane lub przekazywane stronie trzeciej bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji swoich Produktów bez powiadomienia, jeżeli takie modyfikacje mogą zostać dokonane bez zmiany uzgodnionych w ofercie specyfikacji technicznych.
 5. W związku z zakupem, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, prawa do patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami. Jeżeli Produkty w całości lub w części stanowią oprogramowanie, Kupujący nabywa jedynie licencję na korzystanie z oprogramowania. Kupujący nie nabywa ani praw własności, ani praw żadnego innego rodzaju do oprogramowania poza licencją. Zastrzeżenie to dotyczy także oprogramowania przekazanego nieodpłatnie Kupującemu.
 6. Kupujący zapewnia, że wszystkie dokumenty, dokumentacja, przedmioty i inne elementy dostarczone do Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia, nie naruszają praw ochronnych stron trzecich, a Sprzedawca zapewnia, że ich nie przekaże, bez pisemnej zgody Kupującego, stronie trzeciej. Kupujący zwalnia Sprzedawcę i Sprzedawca zwalnia Kupującego z roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe u Sprzedawcy wynikłe z naruszenia powyższego zapewnienia.
 7. Jeżeli realizacja zamówienia złożonego przez Kupującego nie będzie możliwa ze względu na fakt, że strona trzecia powoła się na przynależne jej prawo ochronne, to Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się z realizacją zamówienia i żądania od Kupującego zwrotu nakładów poczynionych w celu jego realizacji.
 8. Przesłane do Sprzedawcy dokumenty, dokumentacja, przedmioty i inne elementy, które doprowadziły do realizacji zamówienia, zwracane są Kupującemu na jego pisemne żądanie. W innym przypadku Sprzedawca uprawniony jest do ich zniszczenia po upływie trzech miesięcy, licząc od daty zrealizowania zamówienia.

IX Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.
 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jest ono następstwem działania siły wyższej i innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych okoliczności np. zakłócenia pracy, strajku, lokautu, ingerencje rządowe, nadzwyczajnych wydarzeń ekonomicznych, braki surowcowe, trudności w dostawie energii elektrycznej, w przypadku trudności z dostawą materiałów i/lub surowców, awarii maszyn, wstrzymania ruchu, braków środków transportu, zakłóceń w pracy zakładu, pożaru, klęsk żywiołowych, blokady, wojny i konflikty zbrojne.
 3. Sprzedawca udziela Kupującemu Gwarancji na sprzedawany produkt, która określona jest w Warunkach Gwarancji stanowiących integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Warunki stanowią integralną część zamówienia składanego Sprzedawcy przez Kupującego.
 6. Kupujący nie ma prawa do przelewu swoich praw przysługujących mu wobec Sprzedawcy, bez jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
 7. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie niniejszych Warunków lub pozostające w związku z nimi, będą rozstrzygane przez Kujawsko-Pomorski Sąd Arbitrażowy w Toruniu zgodnie z regulaminem tegoż Sądu.

 

Toruń, 01.10.2014

wersja 01/2014